ਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ

ਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ-ਕਿੰਨਡ

ਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ 20% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਮਾਪਿਆਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 860 ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੇ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, CA 95991 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਵਾਲੰਟੀਅਰ

ਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਮੌਕੇ

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ...ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ!!

ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਿਚਾਰ:

• ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

• ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ

• ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁੱਝੋ

ਬਾਹਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਿਚਾਰ:

• ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ (ਬਗੀਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਖੇਡਣਾ, ਆਦਿ...)

• ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ/ਸਹੂਲਤਾਂ/ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ:

• ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

• ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

• ਫਰਨੀਚਰ/ਖਿਡੌਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ

ਇੱਕ ਫਰਕ ਬਣਾਓ - ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ