مراقبت از کودک با بودجه دولتی

مراقبت از کودک با بودجه ایالتی مرکز E

برنامه عمومی مراقبت از کودک و توسعه با بودجه دولتی مرکز E یک مؤلفه آموزشی را ارائه می دهد که از نظر فرهنگی، زبانی و رشدی برای کودکانی که به آنها خدمت می شود مناسب است. این برنامه ها همچنین وعده های غذایی و میان وعده ها را برای کودکان، آموزش والدین و ارجاع به خدمات بهداشتی و اجتماعی برای خانواده ها ارائه می دهد. در حال حاضر در شهرستان Butte، Sutter و Yuba ارائه می شود.

برای سوالات لطفا ایمیل بزنید [email protected]

فرم پذیرش ما را دانلود کنید دانلود بروشور مکان ها

تفاوت ایجاد کنید - داوطلب شوید یا به مرکز E کمک مالی کنید

داوطلب یا کمک مالی کنید