ਦਾਨ ਕਰੋ

ਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਗਰੀਬੀ, ਬੇਘਰੀ, ਅਪਰਾਧ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਈ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ 501(c)(3) ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਈ ਸੈਂਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਹੁਣੇ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਫਰਕ ਬਣਾਓ — ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ